RK Slovenije
Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Tel:03/818 65 80, 818 65 81, 051 687 347
E-mail: smarje.ozrk@ozrks.si

Sekretarka: Mirjana Zoretič                                                                                                                                  Strokovna sodelavka: Andreja Čokl
 

TRR: SI56 6100 0001 6073 732 Delavska hranilnica
 

Upravljanje piškotkov

Socialna dejavnost

SOSEDSKA POMOČ - pomoč na domu

Prostovoljke in prostovoljci, člani vseh 25 krajevnih organizacij RK, pomagajo svojim sokrajanom - zlasti starejšim, onemoglim, bolnim in invalidnim osebam ter osebam, ki živijo same in si iz različnih razlogov ne morejo ali znajo same organizirati življenja. Pomagajo jim pri osebni negi, gospodinjskih opravilih -kuhanju , pospravljanju, čiščenju, likanju, pri delu na vrtu in na polju ( urejanje zelenjavnega vrta, pospravljanje pridelkov - krompir, koruza, grozdje...), pri pripravi kurjave ( žaganje in sekanje drv..). Pomagajo jim tudi pri urejanju zadev pri uradnih organih, peljejo jih k zdravniku, jim prinesejo zdravila iz lekarne in zanje nakupujejo živila. Namenjajo jim tudi vzpodbudno besedo.

OBISKI STAREJŠIH, OSAMLJENIH, BOLNIH IN INVALIDNIH OSEB NN DOMU

Prostovoljci 25 Krajevnih organizacij Rdečega križa obiskujejo starejše, osamljene, invalidne in bolne sokrajane na domu, v Domovih za starejše občane in drugih zavodih. Obiskov in pozornosti so deležni tudi ljudje v veliki socialni stiski, ki jih revščina potiska v osamljenost in ozadje. Osamljenih, bolnih in invalidov se posebej spomnimo in jih obiščemo ob njihovih jubilejih, ob večjih zdravstvenih težavah in pred prazniki, ko je občutek osamljenosti, pozabljenosti in nemoči še večji kot sicer. Prostovoljke in prostovoljci s toplo besedo in skromno pozornostjo v obliki darilca pomagajo pri lajšanju osamljenosti in tako vlivajo vedrino tam, kjer je potrebno ter jo dajejo in hkrati sprejemajo tam, kjer se starejši, osamljeni in invalidi sami dobro znajdejo. Prostovoljci prisluhnejo pripovedim obiskanih o njihovih življenjskih uspehih in težavah ter jim tako sporočijo, da v svoji radosti in žalosti niso sami. Svetujejo jim , kam naj se obrnejo po pomoč, če je to potrebno in o težavah posameznikov obveščajo tudi OZRK Šmarje pri Jelšah, ki se tudi odzove, če je to potrebno.

PSIHOSOCIALNA DEJAVNOST

RKS -OZ Šmarje pri Jelšah in njegovi prostovoljci redno pomagajo posameznikom in družinam v socialni in psihični stiski, ki se zaradi težav, v katerih so se znašli (izguba dela, bolezen, nizke plače, kmečke družine, ki so zaradi naravnih nesreč izgubile pridelek...)., obračajo na RKS- OZ in njegovih 25 KORK. Prizadevamo si lajšati njihovo eksistenčno krizo in posledično socialno stisko. Pomagamo jim s hrano in oblačili, prispevki pri nakupu šolskih potrebščin ter v izrednih primerih in primerih naravnih nesreč tudi pri urejanju bivalnih prostorov. Pri tem posebno pozornost namenjajo enostarševskim družinam in družinam z več otroki, kjer ni dovolj rednih prihodkov za dostojno preživetje. Pomagamo starejšim ljudem, ki se preživljajo le s skromno kmečko pokojnino ( takšnih je na našem območju zelo veliko). Materialno pomoč nudimo in svetujemo družinam, ki so zašle v krizo zaradi skrhanih medsebojnih odnosov, alkohola in podobno, otrokom in ženskam, žrtvam nasilja, invalidom in socialno ogroženim iz drugih izključenih skupin. V pisarni RKS - OZ Šmarje pri Jelšah smo vsak dan na voljo vsem, ki potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju različnih vlog in pisanju prošenj ter informacije glede uveljavljanja socialnih pomoči in strokovne pomoči.

POSTAJE RDEČEGA KRIŽA

S postajami Rdečega križa Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Šmarje pri Jelšah in njegovih 25 krajevnih organizacij s konkretnimi nasveti in akcijami krepi prizadevanja za bolj zdravo in kakovostnejše življenje vseh generacij prebivalstva. Postaje Rdečega križa obiskujejo naslednje kraje - Bistrica ob Sotli, Podsreda, Kozje, Lesično, Zagorje, Buče, Virštanj, Polje ob Sotli, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Mestinje, Šmarje pri Jelšah, Sv.Štefan, Šentvid, Zibika, Tinsko, Kostrivnica, Sladka Gora, Rogaška Slatina, Rogatec, Dobovec in Donačka Gora. Na vseh postajah sodeluje zdravnik oz. medicinski delavec, ki udeležencem svetuje, kako živeti čim bolj zdravo in varno.Na postajah RK merijo krvni tlak ter količino in holesterola in sladkorja v krvi. Postaje RK tako opravljajo del funkcije prve pomoči in vzpodbujajo odgovornost posameznikov za lastno zdravje. Na postajah prostovoljci RK in drugi udeleženci izmenjujejo mnenja in izkušnje glede zdravega načina življenja ter informacije o dogajanju v kraju, o delovanju krajevnih društev in drugih ustanov. Program ima velik pomen tudi za medgeneracijsko povezovanje.

Na osnovi 22 člena statuta Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je Območni odbor Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah na seji dne 25.11. 2008 sprejel
 

 

PRAVILNIK  O DODELJEVANJU HUMANITARNE POMOČI OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA ŠMARJE PRI JELŠAH

1. člen

UPORABNIKI

Uporabniki pomoči po tem Pravilniku so posamezniki, družine ali skupine prebivalcev, ki so zaradi izrednih življenjskih razmer ostali brez osnovnih pogojev za življenje.

2. člen

MERILA ZA DODELJEVANJE POMOČI

Cilj programa nudenja humanitarne pomoči je izboljšati kakovost življenja občanov, ki so na robu preživetja in so socialno prikrajšani in izključeni. Istočasno je taka pomoč spodbuda prejemnikom pomoči, da tudi sami iščejo rešitve za svoj položaj. Solidarnost med ljudmi razvija osebnostne človeške vrednote, le te pa omogočajo, da se razvijamo v humano in socialno družbo.
Nosilci dejavnosti so Krajevne organizacije Rdečega križa, ki samostojno ali v sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa ( OZ RK ) Šmarje pri Jelšah in Rdečim križem Slovenije uresničujejo cilje in načela nacionalnega društva, v prvi vrsti solidarnost.

Pri odločanju o dodeljevanju pomoči se upoštevajo naslednja merila in situacije, v katerih so se znašli posamezniki in družine:

- če prosilci nimajo dovolj sredstev za preživljanje - po tem, ko so izčrpali vse
zakonske možnosti za pridobitev sredstev z delom, pokojnino, denarnimi
nadomestili, denarnimi pomočmi in prejemki po veljavnih predpisih s
področij socialnega in zdravstvenega varstva in če njihov cenzus ne presega socialne varnosti po zakonu o socialni varnosti ;
-če si posameznik ali družina zaradi neugodnih življenjskih izkušenj, bolezni, invalidnosti ali smrti v družini ne morejo plačevati osnovnih življenjskih potrebščin in dobrin kot so hrana, elektrika,voda in podobno;
- kritična stanja, ki nastanejo ob naravnih in drugih nesrečah, ko ljudje ostanejo brez strehe nad glavo in osnovnih potrebščin za življenje;

- pomoč pri izrednih stroških zdravljenja;
- načeloma dohodek na družinskega člana ne sme presegati zneska minimalnega dohodka, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu.

Območni odbor OZ RK Šmarje pri Jelšah lahko v posebnih primerih na predlog komisije za socialna vprašanja odloči tudi drugače.

3. člen

OBLIKE POMOČI

Humanitarna pomoč se dodeljuje kot :

- pomoč v hrani in pijači ter higienskih potrebščinah;
- pomoč v obliki oblačil, obutve, pohištva in gospodinjskih predmetov ;
- pomoč v obliki gradbenega ali zaščitnega materiala;
- pomoč v obliki dela prostovoljcev;
- denarna pomoč .


Pomoč v hrani in pijači ter higienskih potrebščinah

Posameznemu prosilcu se lahko humanitarna pomoč dodeli trikrat letno. Glede na možnosti in izredne potrebe pa lahko Območni odbor odobri večjo pomoč od predvidene. Pomoč, ki jo zagotavlja Rdeči križ Slovenije, se dodeljuje v obsegu in po določilih, ki jih sprejme Glavni odbor RKS.

Pomoč v obliki oblačil, obutve, pohištva in gospodinjskih predmetov

Prosilcem za humanitarno pomoč se ta pomoč dodeljuje glede na potrebe. Komisija za socialna vprašanja lahko določi posamezne omejitve, če meni, da je to potrebno.

Pomoč v obliki gradbenega in zaščitnega materiala

OZ RK Šmarje pri Jelšah lahko v sodelovanju s Krajevnimi organizacijami Rdečega križa in sponzorji organizira akcije, ki omogočajo, da se osebam, ki jih je prizadela naravna nesreča, pomaga z gradbenim materialom in zaščitnimi sredstvi za začasno ali stalno obnovo izgubljenih nastanitvenih prostorov. Vsak primer se ovrednoti posebej, o obliki in višini pomoči pa odloči Območni odbor OZ RK Šmarje pri Jelšah, če pa sredstva zagotavlja Rdeči križ Slovenije, pa odločitev sprejme Glavni odbor RKS.

Pomoč v obliki prostovoljnega dela

Pomoč prostovoljcev Rdečega križa je najkakovostnejša dobrodelna pomoč. Delo prostovoljcev je spodbuda za solidarnost med ljudmi, s poudarkom na pomoči tistim, ki so socialno ogroženi iz najrazličnejših razlogov. Delo prostovoljcev zajema vsa področja delovanja Rdečega križa in se ovrednoti po sprejetih merilih ter v končni fazi izrazi v finančni obliki.

Denarna pomoč

Sredstva za zagotavljanje denarne pomoči se zagotavljajo iz Sklada solidarnosti pri Rdečem križu Slovenije, Solidarnostnega sklada pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter z donacijami. Sredstva donacij so lahko - glede na željo donatorja - namenjena točno določnemu upravičencu.
Denarna pomoč iz Sklada solidarnosti pri Rdečem križu Slovenije se dodeljuje po pravilih, ki jih določa Pravilnik o uporabi sredstev sklada solidarnosti, ki ga je sprejel Glavni odbor RKS.


4. člen

POSTOPEK UVELJAVLJANJA HUMANITARNE POMOČI

O pravici do humanitarne pomoči in merilih za njeno dodeljevanje, razen tistih, ki sodijo v pristojnost Glavnega odbora RKS, odloča Območni odbor OZ RK Šmarje pri Jelšah na predlog strokovne službe OZ RK ali na predlog komisije za socialna vprašanja.

Humanitarno pomoč družinam in posameznikom v socialni stiki ter družinam in posameznikom, ki so jih prizadele naravne in druge nesreče, dodeljujejo tudi krajevne organizacije Rdečega križa. O upravičencih do humanitarne pomoči ter o višini in obliki pomoči odloča krajevni odbor Rdečega križa.

Postopek za uveljavitev humanitarne pomoči se uvede na zahtevo prosilca ali na priporočilo predlagatelja.
Materialna ali denarna pomoč se dodeli na podlagi:
-ustne ali pisne vloge posameznika krajevni organizaciji Rdečega križa ali Območnemu odboru
-priporočila Krajevne organizacije Rdečega križa, komisije za socialna vprašanja pri Območnem odboru, Centra za socialno delo, šole ali drugih ustanov v lokalni skupnosti
-neposrednega sodelovanja s posamezniki in družinami v materialni in socialni stiski.

Vloga mora vsebovati kratek opis okoliščin, zaradi katerih prosilec prosi za pomoč in odgovoriti na vprašanja iz obrazca.

V izrednih razmerah, posebno ob požaru, povodnji ali drugih elementarnih nesrečah se lahko predsednik ali sekretar OZ RK Šmarje pri Jelšah odločita za takojšnjo humanitarno pomoč v višini, ki bo pomagala v najkritičnejšem stanju. O taki odločitvi mora predsednik oz. sekretar poročati na prvi seji Območnega odbora in zahtevati potrditev njegovih odločitev.

Znesek humanitarne pomoči, ki ga lahko v posebnih primerih dodelita predsednik ali sekretar, za vsako leto posebej s posebnim sklepom določi Območni odbor OZRK Šmarje pri Jelšah.

V izrednih razmerah se lahko takojšnja pomoč dodeli tudi iz Solidarnostnega sklada OZ RK Šmarje pri Jelšah . O tem odloči Odbor Solidarnostnega sklada.

5. člen

DODELJEVANJE POMOČI IZ SOLIDARNOSTNEGA SKLADA OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA ŠMARJE PRI JELŠAH

Program in namen delovanja sklada

Program Solidarnostnega sklada OZRK Šmarje pri Jelšah za vsako leto posebej sprejme Območni odbor OZRK Šmarje pri Jelšah.
Pomoč iz solidarnostnega sklada se lahko nameni za:
- nakup šolskih potrebščin, kurjave in ozimnice,
- sofinanciranje letovanj, šole v naravi, prehrane učencev in drugih stroškov, povezanih s šolanjem,
- mesečne štipendije za dijake,
- izboljšanje bivalnih in zdravstvenih razmer posameznikov in družin v socialni stiski, posebej starostnikov
- za nakup zdravstvenih pripomočkov in izboljšanje kakovosti življenja invalidov,
- kritje drugih izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti,
- pomoč v primeru elementarne nesreče.
Sklad ne obračunava nobenih stroškov.

Upravljanje solidarnostnega sklada

Solidarnostni sklad upravlja tričlanski Odbor solidarnostnega sklada, ki ga za štiriletno obdobje imenuje Območni odbor. Odbor sklada donatorje in javnost obvešča o uspešnosti akcij in porabi sredstev. Donatorjem se javno zahvali. Člani Odbora solidarnostnega sklada morajo biti izkušeni in zanesljivi člani Rdečega križa, ki jim ljudje zaupajo.

Način zbiranja sredstev

V Solidarnostnem skladu se zbirajo sredstva donatorjev. Člani solidarnostnega sklada in Območnega odbora pridobivajo sredstva z obiski in osebnimi stiki z vodstvenimi ljudmi v podjetjih ter potencialnimi donatorji. Donatorje Območno združenje pridobiva tudi s pisanjem prošenj in s pozivanjem podjetij in ustanov, naj sredstva, ki bi jih sicer porabili za novoletna darila in voščilnice, namenijo v solidarnostni sklad. Občanom Odbor solidarnostnega sklada pošlje poziv, naj namesto za cvetje pokojnikom darujejo v solidarnostni sklad.

Postopek dodeljevanja pomoči

Iz Solidarnostnega sklada Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah se lahko dobrodelna pomoč dodeli enkrat letno, če Odbor solidarnostnega sklada ne odloči drugače.
O prošnjah in predlogih za finančne pomoči iz solidarnostnega sklada sklepa Odbor solidarnostnega sklada. Odbor poroča o finančnem poslovanju sklada Območnemu odboru OZRK Šmarje pri Jelšah vsakega pol leta.
Denarna pomoč se ne izplačuje v gotovini. Višino pomoči določi Odbor solidarnostnega sklada, če pa je predvideni znesek pomoči večji od 500 evrov, o tem odloči Območni odbor.

6. člen

OSTALE DOLOČBE

V primeru pritožbe na sklep Območnega odbora OZ RK Šmarje pri Jelšah ali sklep Odbora Solidarnostnega sklada OZRK Šmarje pri Jelšah, ki sta sklepa na prvi stopnji, je mogoča ponovna pritožba na Območni odbor OZRK Šmarje pri Jelšah. Druga Odločitev Območnega odbora je dokončna.

Evidenco o prejemnikih pomoči vodijo krajevne organizacije Rdečega križa in Območno Združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah v skladu s 66. in 67. členom Zakona o socialnem varstvu. Osebni podatki se pridobivajo in uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/99 in 57/06), Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS 54/92, 42/94, Ur.l. RS št. 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/o2 in 5/03) in Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu ter ob pisnem soglasju prejemnika pomoči.

Če prosilec za humanitarno pomoč poda neresnične podatke o svojem socialnem položaju, se mu pomoč zavrne ali ukine.

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Območni odbor Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

Vladimir Kamenšek
Predsednik OZ RK

 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Šmarje pri Jelšah